Култура

Една от основните ни цели е да защитаваме и насърчаваме Европейското наследство.

Kултурата е израз на духа и емоциите на хората, но тя е и мощен механизъм за икономическия растеж, иновации, социално приобщаване и мир. Една от нашите най-важни задачи е съхранението и представянето на Европейското културно наследство.

Затова ние подпомагаме дейностите, свързани с европейската култура, а също така осигуряваме платформа за формиране на кръг от културни организации за насърчаване на междукултурния диалог и обмена на ценности.

Икономически просперитет

Нашата организация се стреми да подобри достигане на равенство в стандартите и методите на управление на бизнес и политика в Европа.

Съгласно сентенцията на Гари Хемъл, авторът на “Leading the Revolution ” и автор на Competing for the Future, ние трябва да сме “съпричастни към революционни цели, но да ги постигаме с еволюционни методи”

Постигането на свободно, демократично и равноправно общество е немислимо без наличието на проспериращи и балансиращи се икономики, висок жизнен стандард на неговите членове и наличие на стабилни международни отношения.

Социална дейност и околна среда

Ние силно вярваме, че обществените, нестопански и частния сектор в Европа може и трябва да работят заедно, за да се отговори на общи цели в социалната и екологичната област.

Ние искрено вярваме, че общественият, неправителственият и частният сектори могат и трябва да работят заедно, с цел постигането на общи резултати в социалната сфера и околната среда.

Ето какво споделя и един от висшите мениджъри на световно-известната компания Моторола: “Ние сме на прага на нова ера, в която всички ние – фирми , граждани, правителства и други организации – можем заедно да работим за запазването на Земята”.