Home » 27.03.2020: Действия и мерки, свързани с кризата

Уважаеми приятели и партньори!

Във връзка с обявената пандемия и настъпилите ограничения в режима на придвижването и общуването, нашето дружество отложи планираните за първата половина от 2020 година културни и информационни събития.

Сред тях са поетичният ни международен конкурс „Петя Дубарова“ (планиран за края на април). Отложихме и поредицата от беседи на исторически теми (планиран за края на месец май), а също така и двата ни семинара („Азбука на мениджмънта“ и „Качество на личността“, подготвяни за юни т.г.)
Надяваме се да подновим тези събития, в зависимост от развитието на ситуацията в Бавария и в цяла Германия.

Успоредно с това и верни на принципа „Без страх и без тъмнина“, в този принудителен период на „материален покой“ ние от „ОРФЕЙ-Мюнхен“ виждаме нови възможности за творчество, в полза на обществата и на отделните хора. Ако в момента не можем да сме много активни в материалния свят, то нека сега да вложим повече старание в работата си в духовното поприще. По този повод каним съмишлениците ни да споделят свои размисли и практични идеи, спомагащи за повдигане на духа, капацитета и мотивацията на българите, живеещи зад граница и по-специално, в Европа и в най-засегнатите страни като Италия, Испания, Франция и Германия. Дружество „ОРФЕЙ“ предоставя скромната си трибуна за личните и аргументирани позиции на автори, работещи в направленията Култура, Наука, Изкуство и Мениджмънт.

В качеството си и на експерт по модели и процеси на управление, днес реших да публикувам по-долу някои идеи за работата в условията на кризисни ситуации, които могат да се сторят полезни както на ръководители на организации и фирми, така и на отделни наши граждани в засегнатите страни. Споделените съвети в никакъв случай не са панацея за кризисните ситуации, но дават представа за логиката и правилната насока на действия.

Филип Филипов

съосновател и член на УС на Дружество „ОРФЕЙ“ – Мюнхен, БАВАРИЯ

after crisis

Живеейки отскоро в условия на извънредна ситуация, днес всички ние имаме достатъчно време да се замислим доколко адекватни са нашите индивидуални действия за осъзнаване и преодоляване на настоящия кризис. Разбира се, тези действия не могат да бъдат еднакво ефективни при различните слоеве социални групи и при различните държави. Много са факторите, които въздействат на степента на адекватност на поведението ни в такива периоди.

Ето едни от по-важните:

• Осведомеността и достоверността на източниците на информация
• Способността да осъзнаваме, да се адаптираме и да действаме в настъпилата промяна
• Наличието на лични и обществени ресурси , както и познанията за употребата им
• Зависимостта от действията на трети страни върху нас самите
• и т.н.

Това сравнение в пълна степен е валидно и за различните по големина и опит организации и фирми. За съжаление, както гражданите, така и повечето компании по света не бяха готови за действие в криза, подобна на днешната. Редица ръководителите на фирми и собственици на бизнес бяха спокойни, че кризите ще ги заобиколят. Това, обаче, е опасна хазартна игра – в Природата няма случайности и всеки експеримент със законите ѝ бива подлаган на изпитание.

През 2015 г. Американското Бюро по Труда посочи, че едва 20% от компаниите в САЩ, които имат оборот над 100 млн. долара, имат изработени и актуализирани планове за действия в кризисни ситуации… Не по различно беше и състоянието на готовност на редица правителства и компании в Европа. Вместо веднага да въведат ограничения в туризма и бизнес-пътуванията от/до засегнатите региони като Китай и Италия, повечето от европейските страни също позакъсняха с въвеждането на превантивни действия…

Още през 2014 г. нашата организация „ОРФЕЙ“ – Мюнхен, бе предприела инициатива за мащабно внедряване в България на полезни управленски практики (включително и управление на кризисните ситуации), използвайки опита на водещи немски корпорации – нека не забравяме, че корпоративната структура (както и едно семейство) е мини-модел на държавата. В повечето случаи мултинационалните компании действат по-бързо и по-осведомено, тъй като вече много от тях са се сблъскали с различни кризисни ситуации по света, макар и на локални нива.

Затова бяхме осигурили присъствието на водещите експерти и бяхме изпратили покани с информацията за цикъла от обучителни семинари до над 200 български фирми и общини в България. За огромно наше съжаление, получихме отговор едва от една единствена организация…

Fig. 1

Днес светът несъмнено съжалява за пропуснатите превенции и се е втурнал в извършването на скъпоструващи корективни действия. Да, в случая това вече е единствената възможна опция. Съгласно официалната статистика, засега броят на спешните случаи нараства с всеки ден (фиг. 1). По-голямата част от нашите сънародници зад граница живеят именно в най-засегнатите страни – Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, Финландия, САЩ и Канада, както и немалка част в останалите европейски държави.

Ето защо, намирам за нужно да споделя някои базови понятия за кризисните ситуации, за техния жизнен цикъл и за някои полезни идеи, които да ни позволят да продължим да функционираме като част от дадената социална или юридическа единица. Ако сте собственик на компания или обществено ангажирана организация, следва да сте готов да реагирате адекватно, когато е настъпило подобно събитие, каквото е пандемията.

Впрочем, тук е мястото да попитаме хората ръководители на организации и собствен бизнес: в качеството ви на собственик на фирма, или просто като член на семейство, върху чиито плещи лежи отговорността по защитата му: “Имате ли план за действие при кризи?!” Ако все още нямате, то не чакайте следващата криза да ви убеди в тази важна необходимост!

Fig. 2

В условията на пандемия, редица компании (както и индивидуални предприемачи) вероятно ще спрат да получават поръчки за доставяните от тях продукти или услуги. Те могат да се сблъскат с фалшифициране на стоките, услугите и информацията, която предоставят, а това от своя страна да предизвика бойкот от потребителите, нарушения на закона, прекъсвания на отношенията с доставчици, стачки на служители, местни протести, корпоративни скандали и т.н.

За да минимизирате щетите от подобни ефекти върху бизнеса и личния ви икономически живот, вие трябва да сте наясно какво се случва оттук нататък във времето и какви стъпки можете да предприемете (фиг. 2) 

Като начало:  Fig. 3

• Ако разполагате с план за непрекъсваемостта на бизнеса, започнете изпълнението му, за да гарантирате приоритетите при спасяването на хора, на активи и на бизнес-процеси (фиг.3)
• Информирайте всички заинтересовани от Вашата дейност страни (служителите, подизпълнителите и партньорите си) за ефекта от инцидента и усилията на компанията Ви за отстраняване на последствията от кризата.
• Там, където естеството на индустрията го позволява, погрижете се да осигурите дистанционната работа за Вас и за експертите от Вашата фирма (фиг. 5)
• Защитете базата си данни и изберете място за резервния център за данни. Незабавно приведете резервния център за данни в работно състояние . Редовно правете копия на данните си (back-up),
• Уверете се, че служителите получават заплатите си, НО направете точна калкулация с прогноза една година напред. Ако трябва, въведете ограничения в бюджета. Документирайте всички видове щети!
• Колкото се може по-скоро, се свържете застрахователна компания за оценката на щетите.

Fig. 5

• Нека само един представител на организацията ви да е упълномощен да прави официални изявления от името на компанията. Спрете слуховете и отклоненията от приетата информационна политика.
• Осигурете на всички нуждаещи се квалифицирана психологическа и социална помощ. (Фиг. 6.1 и 6.2)
• Поне веднъж на ден информирайте заинтересованите страни за действията на компанията.
• Обърнете внимание на работата с доставчиците. Ако можете, помогнете им да се възстановят – утре отново ще зависите от тях.

А когато кризата окончателно премине (фиг. 4 ), то

• Уверете се, че последствията от бедствието наистина са елиминирани. Тествайте работата на всичките си работни процеси и продължете нормалната си дейност.

• Оценете тежестта на негативните последици от кризата и актуализирайте бюджета си. Едновременно с това, поощрете тези, които спомогнаха за елиминирането на кризата в организацията Ви.

• Осведомете се за всички финансови разпоредби, които биха стимулирали възстановяването на щетите ви. Бъдете активни в резонните си искове за обезщетения към застрахователните компании, стига целите и условията на полиците ви да позволяват това.  Fig. 6.1

• Нека всички да бъдем обществено отговорни и да се интересуваме за извършените временни промени в местното и международното законодателство! Освен, че следва да ги спазваме, нека да бъдем активни в настояване за тяхната незабавна отмяна, ако установим, че след края на кризисния период такава отмяна все още не е извършена!

• Не следва да се подаваме и на евентуалната вълна от пропаганда на различни „задължителни“ лекарства и ваксини, която вероятно ще залее медиите, а след тях и пазарите… Да не забравяме, че приемането на какъвто и да е било нов (и неизпитан от времето) лекарствен препарат следва да става доброволно, и то само след като безвредното му въздействие, е било доказано от компетентни и независими експерти.  Fig. 6.2

Не на последно място, следва да подчертая и още нещо.
Животът в динамични времена предполага увеличаване броя на възможностите за грешки в процесите, а оттам идва и възможността за появата на нови рискове. Ако искаме да управляваме ефективно рисковете, а динамиката на съвремието да не ни сварва неподготвени в тежките моменти, то нека да се опитаме да променим начина си на мислене и поведение – от „реактивно“ към „проактивно“. А проактивното поведение изисква навреме да инвестираме много по-малко средства за превенция на подобни проблеми, отколкото биха ни били нужни впоследствие, за да преодолеем и отстраним загубите.

Имаше една много точна мисъл на известен американски магнат, която казваше, че не трябва да се боим от големите разходи, а от малките приходи… А аз бих добавил, че „малките приходи“ (казано образно изобщо за икономиката или пък за индивидуалния успех) са резултат от подценяване мнението на експертите и от некачественото управление, подчинено единствено и само на комерсиалните цели.

Fig. 4

Накрая искам да припомня и твърдението на основателя на японската корпорация „МАЦУШИТА ЕЛЕКТРИКС“, бащата на съвременния японски мениджмънт, Коносуке Мацушита:

 „…Лидерите следва да разбират, че не могат да развиват успешен бизнес, ако се концентрират само върху печалбата… Жизнеспособният бизнес трябва да допринася за един по-добър свят, помагайки за повишаване на качеството на живота и напредъка на обществото…“

_________

За въпроси можете да ни пишете на orfei.munich at gmail.com

©2016 Organization for European Integration e.V. ORFEI.
All Rights Reserved.
Follow us: